Vacatures

Stichting Sociaal Team Houten zoekt een:

GZ- psycholoog of Orthopedagoog Generalist voor de functie van
SOJ-GGZ (Specialistisch ondersteuner Jeugd) 
voor 24 - 36 uur per week

 

Stichting Sociaal Team Houten
Stichting Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak wordt bekeken wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is. Inwoners kunnen hier terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Stichting Sociaal Team Houten begeleidt hen bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp van professionals.

Functieomschrijving
Als SOJ-GGZ zal je je bezighouden met de vraagverheldering en handelingsgerichte diagnostiek van complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Veelal zal hierin ook sprake zijn van GGZ-problematiek. Na de fase van diagnostiek van jeugdige en het systeem, zorg je voor een advies over hoe het gezin verder kan. Soms door in samenspraak met het Sociaal Team te verwijzen naar (GGZ)zorg , soms door het zelf inzetten kortdurende behandeling. Je neemt anderen mee in jouw bevindingen en motiveert zo nodig voor de in te zetten zorg. Daarbij is nauwe afstemming met andere partijen van essentieel belang. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdartsen, POH-GGZ Jeugd, het Sociaal Team, CJG en zorgaanbieders, maar ook zeker samenwerking met het gebiedsteam GGZ voor volwassenen en informele organisaties.

Doel is om snel jeugdige en gezin weer verder op weg te helpen, waar mogelijk door eigen kracht en lichtere vormen van hulp, waar nodig door het inzetten van tweedelijns hulp en ondersteuning.  Ook voor de complexere casuïstiek geldt dat je zoekt  naar de krachten en mogelijkheden binnen een gezin en ondersteuning inzet waar nodig. Daarom is het van belang dat je systemisch werkt, het netwerk betrekt en een duidelijke eigen visie hebt op de transformatie van de jeugdhulp en hoe de eigen kracht van een gezin zo goed mogelijk versterkt kan worden.

Verder wordt er gevraagd om je expertise te delen met samenwerkingspartners en mee te denken hoe de verbinding tussen het voorliggende veld, de jeugdhulp en de GGZ verder verbeterd kan worden. Omdat dit een nieuwe functie is in Houten, wordt ook gevraagd om actief mee te denken in invulling en doorontwikkeling van de functie en de positie in het werkveld.

Organisatorische positie
De SOJ-GGZ legt verantwoording af aan één van de Teamleiders van de Stichting Sociaal Team Houten (hiërarchisch). De SOJ-GGZ geeft zelf geen leiding.

Werkzaamheden
1. Diagnostiek van jeugdige en gezin en verbinding met samenwerkingspartners; als SOJ-GGZ:

 • houd je zelfstandig spreekuren op een eigen locatie, verbonden aan de Stichting Sociaal Team Houten;
 • zorg je voor een brede vraagverheldering;
 • breng je risico- en beschermende factoren in kaart;
 • voer je (onderdelen van) psychodiagnostisch onderzoek uit;
 • beoordeel je welke vervolgstappen nodig zijn;
 • bied je waar nodig kortdurende, stabiliserende interventies, zoals EMDR en CGT-technieken;
 • rapporteer je zorgvuldig over de analyse van de hulpvraag en gegeven adviezen.

2.Rapportage en overdracht naar vervolghulp; als SOJ-GGZ zorg je voor:

 • een terugkoppeling van de bevindingen aan zowel cliënt als degene die verwezen heeft;
 • een goed onderbouwd advies aan cliënt en verwijzer over de nodige vervolgstappen;
 • overdracht naar eventueel benodigde vervolghulp. Dit kan zowel informele hulp zijn als tweedelijns jeugdhulp;
 • zo nodig zorgen voor de verwijzing en bijbehorende administratieve handelingen;
 • zo nodig motiverende gesprekken om cliënten voor deze hulp te motiveren;
 • bijbehorende administratieve werkzaamheden en rapportages;
 • het bijhouden van geanonimiseerde gegevens om deze functie te kunnen monitoren.

Profiel
Als SOJ-GGZ heb je:

 • een afgeronde WO opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist.
 • een BIG-registratie als gedragswetenschapper;
 • nascholing op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek en/of systeemproblematiek;
 • ruime ervaring in handelingsgerichte diagnostiek van kind en gezin;
 • kennis van behandelmethodieken;
 • nascholing tot EMDR-behandelaar is een pré;
 • kennis van en ervaring met systemisch en oplossingsgericht werken;
 • ruime ervaring in de samenwerking met andere zorgverleners rond een gezin;
 • ruime ervaring in de samenwerking met andere zorgverleners rond een gezin;
 • kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • kennis van de sociale kaart in Houten is een pré.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je kunt goed solistisch werken maar bent ook een netwerker;
 • motiverende gesprekstechnieken;
 • initiatiefrijk;
 • grenzen kunnen bewaken tijdig bespreekbaar maken;
 • sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • affiniteit met innovatie en ontwikkeling;
 • duidelijke eigen visie op normaliseren en deze kunnen overbrengen op anderen.

Periode en omvang van de werkzaamheden 
De functie van SOJ-GGZ Jeugd is voor 24 tot 36 uur per week beschikbaar. Wij verwachten dat je minimaal 24 uur per week beschikbaar bent.

Vooralsnog kunnen wij een arbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot een hernieuwde overeenkomst voor een bepaalde of een onbepaalde periode. Dit is o.a. afhankelijk van gelijk blijvende bedrijfseconomische omstandigheden.

Ons aanbod
Voor deze functie is schaal 11 van de Cao Sociaal Werk van toepassing. Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring en is maximaal € 5225,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) (ongeveer 16 %)  en loopbaanbudget (1,5%).

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je vanaf 10 augustus terecht bij; Yvonne den Boer Yvonne.denBoer@Sociaalteamhouten.nl/ 06 11153046)

Belangstelling
Je motivatie en CV kun je tot en met 29 augustus 2020 sturen naar emailadres secretariaat@sociaalteamhouten.nl

Planning
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 10 september 2020

 

Stichting Sociaal Team Houten zoekt een:

een Kwaliteitsmedewerker voor 32 uur per week voor zwangerschapsvervanging
(5 maanden)

Context
De stichting Sociaal Team Houten bestaat uit het Sociaal Team (inclusief het sociaal loket) en het CJG Houten. Het Sociaal Team (inclusief sociaal loket) en het CJG Houten zijn hét aanspreekpunt voor informatie en advies, opvoedvragen, zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken wij  wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is. Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren uit Houten. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling hun kind(eren).

Het Sociaal Team begeleidt inwoners bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp vanuit het Sociaal Team.

Wat worden je werkzaamheden?
In de functie-uitvoering  is het belangrijk dat je kennis hebt van de inhoud en de processen van de Wmo. Voor Jeugd hebben wij een gedragswetenschapper in huis. Jullie trekken soms samen op ter ondersteuning van de organisatie als geheel en ieder van jullie ondersteunt een individuele teamleider die ieder leiding geven aan team (Wmo en Jeugd). Je zult het meest contact hebben met de teamleider Wmo

Er lopen een aantal specifieke tijdelijke trajecten en projecten waarbij jouw ondersteuning noodzakelijk is:

 • Vanaf Q4, na vaststelling nieuwe integrale verordening door de gemeente:
  Opstellen herziene werkinstructies Wmo  (ZIN/ PGB) en implementatie werkwijze

 • Coaching medewerkers op uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregel ‘Wmo instroom aanscherpen en afschaling bevorderen’;

 • Ons toegangsteam wordt momenteel d.m.v. een projectaanpak geoptimaliseerd. Daarna volgt een periode van coaching on the job om kaders en werkprocessen en instructies goed in te laten slijten bij de medewerkers Wmo in het toegangsteam;

 • In een projectaanpak op onze kortdurende begeleiding wordt momenteel een visie, kader en uitgangspunten uitgewerkt. Van jou wordt mogelijk een bijdrage gevraagd in het uitwerken van specifieke werkprocessen/instructies;
 • i.v.m. een project waaraan de teamleider gaat deelnemen zul je twee taken van haar overnemen;
  - coördinatie van het sociaal loket (informatie en advies functie breed, betreft 3 medewerkers) en
    het inhoudelijk mee denken op dit onderdeel in ons project ‘optimalisatie toegang’
  - inhoudelijk regievoeren op ons onderdeel  van de gemeentelijke  pilot ‘Op Koers’ (integrale 
    hulpverlening met domein Werk&Inkomen). Dit houdt in dat je beleidsmatig mee denkt en 
    sparringpartner bent voor de medewerker die namens ons participeert

Daarnaast heb je je reguliere werkzaamheden als kwaliteitsmedewerker:

 • Je zorgt er voor dat de kwaliteit van de uitvoering geborgd blijft op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit doe je bijvoorbeeld door het toetsen van bepaalde dossiers en de kwaliteit van inwerken, het coachen van medewerkers en het geven van werkinstructies op teamniveau of door deel te nemen aan casuïstiek overleggen;
 • Op verzoek van de teamleider verzorg je werkbegeleiding op individueel en teamniveau;

 • Je beheert, analyseert, controleert, bewaakt en adviseert gevraagd en ongevraagd over de Administratieve Organisatie (onder andere procesbeschrijvingen en documenten);
 • Je analyseert (aankomende) wetgeving, beleid en jurisprudentie, past deze toe en legt deze uit, levert daar input voor, toetst deze op uitvoerbaarheid, en vertaalt deze in procesbeschrijvingen. Je neemt daarvoor deel aan overleggen met beleidsmedewerker en vormt de brug van beleid naar uitvoering. Je bent in dat overleg  volwaardige gesprekspartner en weet het beleid ook praktisch te vertalen voor onze zorgprofessionals en je draagt zorg voor de implementatie ervan;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsontwikkeling, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan een opleidingsplan en het verzorgen van trainingen.
 • Je bent contactpersoon voor de regionale backoffice voor de Wmo processen

Wat neem je mee?
Als kwaliteitsmedewerker ben je in staat de wetgeving moeiteloos toe te passen, uit te leggen en kennis over te dragen. Op die manier dat de uitkomst altijd maatwerk is volgens de geest van de wet in plaats van de letter. De leefwereld van de klant staat daarbij voorop, in plaats van de systeemwereld. Je bent een echte teamplayer en sociaalvaardig. Door middel van je ‘hands on mentaliteit’ weet je snel je weg te vinden in de organisatie en vervul je daarin een verbindende rol. Om deze reden is het belangrijk dat je mondelinge en schriftelijke communicatie effectief, duidelijk en bondig is. Je werkt systematisch en gestructureerd. Het leveren van resultaat én kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel. Dit vraagt een stukje flexibiliteit en het kunnen prioriteren. Tot slot ben je initiatiefrijk. Je schroomt niet om aan te geven waar er processen verbeterd kunnen worden en komt met innovatieve ideeën.

Eisen

 • In CV dient aantoonbaar te zijn dat je minimaal een HBO opleiding hebt afgerond en je in staat bent om op minimaal HBO werk- en denkniveau te functioneren;
 • In CV dient aantoonbaar te zijn dat je minimaal een HBO opleiding hebt afgerond en je in staat bent om op minimaal HBO werk- en denkniveau te functioneren;
 • Op CV is aantoonbaar dat je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als kwaliteitsmedewerker sociaal domein, waarvan aantoonbaar ervaring is op het gebied van Wmo en bij voorkeur enige kennis van het domein Werk&Inkomen;
 • Op CV is aantoonbaar dat je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als kwaliteitsmedewerker sociaal domein, waarvan aantoonbaar ervaring is op het gebied van Wmo en bij voorkeur enige kennis van het domein Werk&Inkomen;
 • Je beschikt bij voorkeur over kennis van Wiz en GWS/Suite.

Positie
De kwaliteitsmedewerker is ondersteunend aan het team Wmo en zij of hij opereert binnen een stafafdeling en wordt vooralsnog hiërarchisch aangestuurd door de directeur bestuurder.

Periode, omvang en dienstverband
Je bent beschikbaar voor 32 uur per week van 14 oktober 2020 tot en met 14 maart 2021. De Cao Sociaal Werk (voorheen Zorg en Welzijn) wordt gehanteerd. Voor deze functie hanteren we schaal 10. Salariëring vindt dus plaats op basis van kennis en ervaring en is max €4712,- Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) en loopbaanbudget. Er zijn ook mogelijkheden voor detachering vanuit je huidige werkgever of een contract als ZZP’er.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de teamleiders; Annegien Helderman annegien.helderman@sociaalteamhouten.nl 06-11141267 vanaf 10 augustus. Of bij de bestuurder; Cecile Ter Beek cecile.terbeek@sociaalteamhouten.nl 06-11384684 vanaf 17 augustus.

Je motivatie en Cv kun je sturen naar emailadres; secretariaat@sociaalteamhouten.nl Of postadres; Postbus 30, 3990 DA Houten.

De sluitingsdatum is 29 augustus 2020
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 september

 

Heb jij ervaring met informatiesystemen en gegevensanalyse?
Kun je goed met mensen omgaan en help je ze graag op weg?

Functioneel beheerder Sociaal Domein Medewerker systemen II   
32-36 uur per week

Vacaturenummer: 2020-026-INFO

Wat je doet
Je werkt voor zowel Stichting Sociaal Team Houten (Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal Team) als de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). De RBL is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en betalingen van de WMO en jeugd-aanvragen voor zowel Houten als enkele andere regiogemeenten. Je zorgt ervoor dat ongeveer 70 mensen optimaal gebruik maken van de informatiesystemen. Hiervoor is het nodig dat je volledig op de hoogte bent van zowel de werkprocessen als de mogelijkheden van de software, zodat je kunt adviseren over verbeteringen.

De goede operationele werking van informatiesystemen is elke dag je eerste aandachtspunt. Bij storingen heb je   contact met ICT-beheer en/of de leverancier. Je bent het schakelpunt tussen leverancier en organisatie en bepaalt in overleg  wanneer updates, upgrades en andere wijzigingen worden uitgevoerd. Je bereidt deze voor en verzorgt na afloop de acceptatietest.  

RBL gebruikt Suite voor Sociaal Domein en Stichting Sociaal Team Houten schakelt begin 2021 over op een nieuw informatiesysteem. Het is de bedoeling dat je volledig gaat meedraaien bij de implementatie.  

Om de effectiviteit van ingezette cliënttrajecten en 2e lijns zorg te monitoren en om budgetten te bewaken worden dashboards (Power BI, SQL) toegepast, die nog in ontwikkeling zijn. Jij kunt daar ook een bijdrage aan leveren. Daarnaast zorg je voor periodieke managementrapportages (o.a. caseload overzichten), verantwoordingsrapportages en trendanalyses. Voor de RBL-gemeenten wordt gewerkt aan een regionaal dashboard.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Een “standaardwerkdag” bestaat eigenlijk niet. De werkzaamheden zijn heel divers, van een rapportage maken voor het management tot een gebruiker weer rechten geven tot een applicatie.

Je hebt veel contacten met zorgprofessionals van het Sociaal Team, de collega’s van RBL en daarnaast ook met managers, ICT-beheer, informatie adviseurs en andere functioneel beheerders. Je neemt deel aan het key usersoverleg en bent verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement.

Daarnaast speel je een rol in lopende projecten, waarbij allerlei onderwerpen aan de orde komen. Dat je met diverse geledingen in de organisatie te maken hebt maakt deze functie zo interessant. Het is de bedoeling dat functioneel beheerders elkaar in de nabije toekomst meer kunnen vervangen. Je komt dus ook in aanraking met andere werkvelden.

Wie je bent
Je hebt HBO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met gegevensanalyse en het beheer van informatiesystemen conform BiSL. Je hebt kennis van Power BI en eventueel SQL of bent bereid hierin een opleiding te volgen. Je communiceert vlot en bent klantgericht. Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je toont initiatief en komt zowel gevraagd als ongevraagd met relevante informatie of voorstellen voor verbetering. Ervaring in het sociaal domein is een pre.

Herken jij jezelf in de competenties die wij vragen? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie!

Werken bij Houten
Wij stellen ons graag aan je voor. Gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling. Van een dorp met 7000 inwoners groeiden we uit tot een middelgrote gemeente met 50.000 inwoners. Iedere dag dragen onze 330 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen. Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.

In welk team kom je terecht  
Je bent vast nieuwsgierig wie jouw nieuwe collega’s worden in deze functie. Je bent gepositioneerd in team Informatie van de gemeente Houten. Team Informatie bestaat uit ICT-beheer, een aantal functioneel beheerders, adviseurs op het gebied van informatie, privacy en gegevensveiligheid en beheerders van de GEO-basisregistraties.

Wij hebben als doel om andere teams zo goed mogelijk te ondersteunen met informatie(technologie). Wij zijn een innoverende gemeente en haken graag aan bij nieuwe ontwikkelingen. Je krijgt bij ons de ruimte om te leren en te experimenteren. We zijn altijd bereid om te sparren en samen een mooi resultaat neer te zetten.

Dit krijg je van ons
We zijn blij dat je interesse hebt om bij de gemeente Houten te werken. Je krijgt bij ons een fijne werkplek direct naast het station in Houten. We belonen jouw inzet graag met:

 • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in functieschaal 9. Het bruto maandsalaris is in deze schaal minimaal € 2.729,- en maximaal € 4.008,- bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).

 • Een arbeidsmarkttoelage van maximaal 10% van je salaris behoort eventueel tot de mogelijkheden wanneer je volledig aan de gestelde eisen voldoet.

 • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband (op basis van een beoordelingsgesprek).

 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.

 • De mogelijkheid om tijds- en plaats onafhankelijk te werken.

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.

 • Opleiding en ontwikkel mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.

 • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.

Enthousiast geworden? Yes!
Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst helemaal te lezen. Dat betekent misschien wel dat je wilt solliciteren. Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen) met Joke van Leeuwen, manager team Informatie (06-12357043).

Wil je solliciteren? Daar zijn we blij mee! Stuur je motivatiebrief en recent cv naar gemeentehuis@houten.nl.
Je kunt solliciteren tot en met donderdag 20 augustus 2020. Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer:
2020-026-INFO. In verband met de vakantieperiode is de reactietijd van deze vacature langer dan gebruikelijk.

Verwachten wij dat we een goede match kunnen zijn, dan nodigen we jou uit voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op dinsdag 1 september 2020. Wij zien je sollicitatie met interesse tegemoet!

Goed om te weten: Integriteit vinden we belangrijk. We vragen je daarom voor jouw start bij de gemeente Houten een VOG aan te leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Professionals die u kunnen helpen