Vacatures

Stichting Sociaal Team Houten zoekt een:

Specialistisch ondersteuner Jeugd (SOJ-GGZ) voor 24 - 36 uur per week

Stichting Sociaal Team Houten
Stichting Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak wordt bekeken wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is. Inwoners kunnen hier terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Stichting Sociaal Team Houten begeleidt hen bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp van professionals.

Functieomschrijving
Als SOJ-GGZ zal je je bezighouden met de vraagverheldering en handelingsgerichte diagnostiek van complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Veelal zal hierin ook sprake zijn van GGZ-problematiek. Na de fase van diagnostiek van jeugdige en het systeem, zorg je voor een advies over hoe het gezin verder kan. Soms door de eigen kracht te ondersteunen, soms door het inzetten zorg en ondersteuning. Je neemt anderen mee in jouw bevindingen en motiveert zo nodig voor de in te zetten zorg. Daarbij is nauwe afstemming met andere partijen van essentieel belang. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdartsen, POH-GGZ Jeugd, het Sociaal Team, CJG en zorgaanbieders, maar ook zeker samenwerking met het gebiedsteam GGZ voor volwassenen en informele organisaties.

Doel is om snel jeugdige en gezin weer verder op weg te helpen, waar mogelijk door eigen kracht en lichtere vormen van hulp, waar nodig door het inzetten van tweedelijns hulp en ondersteuning.  Ook voor de complexere casuïstiek geldt dat je zoekt  naar de krachten en mogelijkheden binnen een gezin en ondersteuning inzet waar nodig. Daarom is het van belang dat je systemisch werkt, het netwerk betrekt en een duidelijke eigen visie hebt op de transformatie van de jeugdhulp en hoe de eigen kracht van een gezin zo goed mogelijk versterkt kan worden.

Omdat dit een nieuwe functie is in Houten, wordt ook gevraagd om actief mee te denken in invulling en doorontwikkeling van de functie en de positie in het werkveld.

Organisatorische positie
De SOJ-GGZ legt verantwoording af aan één van de Teamleiders van de Stichting Sociaal Team Houten (hiërarchisch). De SOJ-GGZ geeft zelf geen leiding. 

Werkzaamheden
1. Diagnostiek van jeugdige en gezin en verbinding met samenwerkingspartners; als SOJ-GGZ:

 • houd je zelfstandig spreekuren op een eigen locatie, verbonden aan de Stichting Sociaal Team Houten;
 • zorg je voor een brede vraagverheldering;
 • breng je risico- en beschermende factoren in kaart;
 • voer je (onderdelen van) psychodiagnostisch onderzoek uit;
 • beoordeel je welke vervolgstappen nodig zijn;
 • bied je waar nodig kortdurende, stabiliserende interventies, zoals EMDR en CGT-technieken;
 • rapporteer je zorgvuldig over de analyse van de hulpvraag en gegeven adviezen.

2.Rapportage en overdracht naar vervolghulp; als SOJ-GGZ zorg je voor:

 • een terugkoppeling van de bevindingen aan zowel cliënt als degene die verwezen heeft;
 • een goed onderbouwd advies aan cliënt en verwijzer over de nodige vervolgstappen;
 • overdracht naar eventueel benodigde vervolghulp. Dit kan zowel informele hulp zijn als tweedelijns jeugdhulp;
 • zo nodig zorgen voor de verwijzing en bijbehorende administratieve handelingen;
 • zo nodig motiverende gesprekken om cliënten voor deze hulp te motiveren;
 • bijbehorende administratieve werkzaamheden en rapportages;
 • het bijhouden van geanonimiseerde gegevens om deze functie te kunnen monitoren.

3. Optimaliseren van de dienstverlening; als SOJ-GGZ denk je actief mee over de invulling en ontwikkeling van de functie, waarbij je:

 • maatschappelijke ontwikkelingen signaleert die mogelijk van invloed zijn op het werk en deze vertaalt naar mogelijkheden voor het werk;
 • mogelijkheden signaleert tot verbetering van de dienstverlening en hierover adviezen geeft aan de leidinggevende en gemeente;
 • kennis over Jeugd-GGZ deelt binnen het werkveld; huisartsen, jeugdartsen, POH-GGZ, Sociaal Team en CJG.
 • de eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen bewaakt en ontwikkelt;
 • actief deelneemt aan in- en externe (casuïstiek) overleggen,  intervisies en bijeenkomsten;
 • een relevant netwerk opbouwt en onderhoudt;
 • zorgt voor versterking en verbinding met huisartsen, jeugdartsen, welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, CJG, POH-GGZ Jeugd en de lokale basis- GGZ en specialistische zorg.

Profiel

Als SOJ-GGZ heb je:

 • een afgeronde WO opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.
 • een BIG-registratie als gedragswetenschapper;
 • nascholing op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek en/of systeemproblematiek;
 • ruime ervaring in handelingsgerichte diagnostiek van kind en gezin;
 • kennis van behandelmethodieken;
 • nascholing tot EMDR-behandelaar is een pré;
 • kennis van en ervaring met systemisch en oplossingsgericht werken;
 • ruime ervaring in de samenwerking met andere zorgverleners rond een gezin;
 • kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • kennis van de sociale kaart in Houten is een pré.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je kunt goed solistisch werken maar bent ook een netwerker;
 • motiverende gesprekstechnieken;
 • initiatiefrijk;
 • grenzen kunnen bewaken tijdig  bespreekbaar maken;
 • sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • affiniteit met innovatie en ontwikkeling;
 • duidelijke eigen visie op normaliseren en deze kunnen overbrengen op anderen.

Periode en omvang van de werkzaamheden 
De functie van SOJ-GGZ Jeugd is voor 24 tot 36  uur per week beschikbaar. Wij verwachten dat je minimaal 24 uur per week beschikbaar bent.

Vooralsnog kunnen wij een arbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot een hernieuwde overeenkomst voor een bepaalde of een onbepaalde periode. Dit is o.a. afhankelijk van gelijk blijvende bedrijfseconomische omstandigheden.
 

Ons aanbod
Voor deze functie is schaal 11 van de Cao Sociaal Werk van toepassing. Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring en is maximaal € 5225,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) (ongeveer 16 %)  en loopbaanbudget (1,5%).

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij;
Jannemieke van Kan (Jannemieke.vanKan@CJGHouten.nl / 06 11391891) of Yvonne den Boer (Yvonne.denBoer@Sociaalteamhouten.nl / 06 11153046)

Planning
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 1 juli 2020.

Belangstelling 
Je motivatie en CV kun je tot 20 juni 2020 sturen naar emailadressecretariaat@sociaalteamhouten.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar zwangerschapsvervanging voor het uitvoeren van de werkzaamheden van:

Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog CJG, POH-GGZ Jeugd en SOJ-GGZ

Voor 24 uur per week - vanaf eind juli/begin augustus tot en met december 2020.

Stichting Sociaal Team Houten
Onder de Stichting Sociaal Team Houten vallen het Sociaal Team Houten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de POH-GGZ Jeugd en de Specialistisch ondersteuner Jeugd (SOJ-GGZ). Het Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijkt het Sociaal Team wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een te onderscheiden organisatorische eenheid in de stichting Sociaal Team. Als onderdeel van de stichting heeft het CJG haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Met het onderbrengen van de CJG-taken in de stichting Sociaal Team heeft de stichting een breed sociaal loket voor informatie en advies voor Houtenaren van alle leeftijden ontwikkeld. In Houten zetten we in op een veilige, gezonde en gelukkige jeugd, die verantwoordelijk en zelfredzaam opgroeit naar vermogen. In de verbinding tussen de 0e en 1ste lijn vormt het CJG een cruciaal onderdeel van de transformatieopdracht. Het CJG draagt zorg voor snelle en adequate ondersteuning bij lichte opvoedvragen, waarmee voorkomen wordt dat een beroep op zwaardere zorg gedaan moet worden. Daarnaast is het CJG de partij die de belangrijkste samenwerkingspartners (Jeugdgezondheidszorg, Sociaal Team, Kinderopvang, Welzijn) aan elkaar verbindt.

POG-GGZ Jeugd
De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd zijn vanaf 1 april 2020 onderdeel van de Stichting Sociaal Team Houten. De functie van POH-GGZ Jeugd is in april 2020 als aparte opdracht ondergebracht bij de Stichting Sociaal Team Houten. De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner met GGZ achtergrond die ingezet wordt voor screeningsdiagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en advisering van de jeugd (0-18) jaar met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en hun ouder(s). De POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp.

SOJ-GGZ
De functie van specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ-GGZ) wordt na de zomer ondergebracht bij de Stichting Sociaal Team Houten. De SOJ-GGZ zal zich bezig houden met de vraagverheldering en handelingsgerichte diagnostiek van complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Veelal zal hierin ook sprake zijn van GGZ-problematiek. Omdat dit een nieuwe functie betreft in Houten, wordt gevraagd om actief mee te denken in invulling en doorontwikkeling van de functie en de positie in het werkveld.

Functieomschrijving
De Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog is de leidinggevende van de CJG-professionals, de POH-GGZ Jeugd en SOJ-GGZ in Houten. Hij/zij is (resultaat)verantwoordelijk voor de toebedeelde medewerkers en de inhoudelijke thema’s en projecten en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en personeelsontwikkeling die daarmee gemoeid is. Daarnaast draagt hij/zij bij aan tactisch en strategisch beleid.

Organisatorische positie
De Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog legt verantwoording af aan de directeur van het Sociaal Team en is lid van het Management Team van het Sociaal Team.

Werkzaamheden

1. Medewerkers aansturen

 • Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, draagt zorg voor het personeelsdossier en begeleidt ziekteverzuim.
 • Begeleidt en coacht medewerkers, evalueert uitgevoerde acties en geeft feedback.
 • Draagt zorg dat medewerkers vanuit kracht (talenten) kunnen werken en faciliteert hen daar waar nodig.
 • Vervult een voorbeeldfunctie binnen het team en de rol van klankbord voor de medewerkers zowel op inhoud als over hoe ze hun werk doen.
 • Is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van uitvoerend medewerkers van het CJG, de POH-GGZ Jeugd en de SOJ (specialistisch ondersteuner jeugd).

2. Werkzaamheden coördineren/uitvoeren

 • Stuurt op het realiseren van doelen en resultaten en waarborgt dat het team efficiënt opereert.
 • Bewaakt het budget van het team.
 • Draagt zorg voor een goede samenstelling, capaciteit en organisatie van het team zodanig dat er gewerkt wordt volgens de geldende principes.
 • Draagt zorg voor een goede en actuele registratie en rapportage van alle handelingen/beslismomenten zodat dit gedeeld kan worden met de gemeente Houten.
 • Bewaakt de kwaliteit en van de werkwijze van medewerkers o.a. door middel van casusbesprekingen.
 • Organiseert en zit teamvergaderingen voor.
 • Zorgt voor afbakening van taken, cliënten en hulpvragen en bepaalt wanneer of aanvragen voor CJG zijn en hoe cliënten eventueel worden overgedragen of laagdrempelig worden verwezen.
 • Geeft orthopedagogisch advies.
 • Is Gemeentelijk coördinator van de Verwijsindex en primair aanspreekpunt voor alle professionals in Houten.
 • De coördinator legt verantwoording af aan de Gemeente Houten en levert jaarlijks een rapportage van de verwijsindex aan.

3. Positionering CJG en POH-GGZ Jeugd

 • Houdt zicht op de behoeften en het bestaande aanbod aan lichte opvoedondersteuning en preventieve ondersteuning en zet dit aanbod op de kaart in Houten.
 • Is verantwoordelijk voor positionering en verbinding van het CJG en de POH-GGZ Jeugd met de inwoners, huisartsen en alle ketenpartners (waaronder de stichting Sociaal Team). Zorgt ervoor dat CJG zichtbaar wordt bij de inwoners, o.a. door het organiseren van activiteiten.
 • Zorgt voor de doorontwikkeling van het CJG tot een laagdrempelig en toegankelijk ervaren entiteit.
 • Draagt in contact met ketenpartners en Sociaal Team bij aan de focus op vroegsignalering, inzet van preventie en de eerste verkenning van de mogelijkheden van lichte (opvoed)hulp.

4. Deskundigheid bevorderen

 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- regelgeving bij.
 • Draagt actief bij aan de professionalisering van het team en de medewerkers.
 • Ontwikkelt zowel eigen professionaliteit als de professionaliteit van de medewerkers van het team door middel van deelname aan training en opleiding, en het lezen van vakliteratuur beroepsuitoefening en professie in het algemeen.
 • Initieert en voert activiteiten uit op het gebied van teamontwikkeling.

Profiel

 • HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare relevante kennis en ervaring in het jeugddomein.
 • Minimaal 2 tot 5 jaar relevante werkervaring.
 • Tenminste algemene kennis over de sociale kaart met betrekking tot preventie, signaleren en opvoedondersteuning en bij voorkeur van alle vormen van jeugdhulp.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Van nature een netwerker, in staat om te verbinden.
 • Uitstekende analytische en schriftelijke vaardigheden.
 • Visie op het werkveld en de transformatie daarbinnen.
 • Overtuigingskracht, flexibiliteit en een enthousiasmerende persoonlijkheid.
 • Reflecterend vermogen gecombineerd met leervermogen.
 • Enthousiast om bij te dragen aan de transformatie binnen het sociaal domein in Houten.

Ons aanbod
Je krijgt een aanstelling voor 5 maanden bij de stichting voor 24 uur. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 4.712,- (schaal 10, CAO Sociaal Werk) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB).
Voor ZZP’ers is er eventueel ruimte voor een andere vorm van contract, ook bestaat er de mogelijkheid voor detachering vanuit je huidige werkgever.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de huidige coördinerend orthopedagoog: Jannemieke van Kan: Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl of 06-11391891.

Belangstelling
Wij ontvangen graag je motivatie met een recent CV, uiterlijk 21 juni. Deze kan gestuurd worden aan: secretariaat@sociaalteamhouten.nl.

Planning De sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdag 25 juni.

Professionals die u kunnen helpen